+98 (21) 5525 7011

پاورپک و مینی پاور

ماشین سازی رشدی با پرسنل مجرب و تجهیرات و تکنولوژی روز دنیا آمادگی تولید پاورپک ، با کاربرد های مختلف و نصب انواع پمپ دنده ای، پیستونی و اسکرو و شیر های برقی و دستی و پلتفرم مخصوص بالابر می باشد .

توان: 0/75کیلووات

دبی:6/5 لیتر/دقیقه

گروه: پاورپک

کد محصول: 2001

بزرگنمایی

توان: 2/2کیلووات

دبی:12/3 لیتر/دقیقه

گروه: پاورپک

کد محصول: 2002

بزرگنمایی

توان: 4 کیلووات

دبی:12/3 لیتر/دقیقه

گروه: پاورپک

کد محصول: 2003

بزرگنمایی

توان: 7/5کیلووات

دبی:49 لیتر/دقیقه

گروه: پاورپک

کد محصول: 2004

بزرگنمایی

توان: 1/5کیلووات

دبی:6/5 لیتر/دقیقه

گروه: پاورپک

کد محصول: 2005

بزرگنمایی

توان: 1/5کیلووات

دبی:1/8 لیتر/دقیقه

گروه: پاورپک

کد محصول: 2006

بزرگنمایی

توان: 1/5کیلووات

دبی:3 لیتر/دقیقه

گروه: پاورپک

کد محصول: 2007

بزرگنمایی

توان: 7/5کیلووات

دبی:32 لیتر/دقیقه

گروه: پاورپک

کد محصول: 2008

بزرگنمایی